شرکت یونیون اسپشیال محصولات متنوعی را در زمینه دوخت ارائه داده است ؛ از جمله : 

چرخ های گونی و سرکیسه دوزی :
Styles BC100

سرکیسه دوزی

Styles BML100

گونی دوزی

Styles 3000

سرکیسه دوزی

تجهیزات دیگر :
Style 81500E

Style 81500BZ3290P

Style 81500CZ3374A